Deze website maakt gebruik van cookies. Door je bezoek ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Klik hier voor het cookiebeleid. Sluit deze melding

Licentie voorwaarden

Licentievoorwaarden vertoning FOX Sports


1. Definities

Doorgifte: doorgifte van FOX Sports door middel van een gesloten kabelsysteem binnen de Locatie.
FOX Sports: “FOX Sports”, bestaande uit een lineair pay tv kanaal opgebouwd uit en/of per video on demand op te vragen Televisieprogramma’s, via welke techniek en/of welk platform dan ook ter beschikking gesteld.
EMM: Eredivisie Media & Marketing C.V., de zenderlicentiehouder ten aanzien van FOX Sports en de partij die het recht verstrekt aan Licentienemer op de Vertoning van FOX Sports.
Kijkoppervlak: de som van de oppervlakten van alle tot de Locatie behorende binnen- en buitenruimten waar vanuit de Televisieprogramma’s naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid (kunnen) worden waargenomen.
Locatie: de in de Licentieovereenkomst vermelde locatie waar de Vertoning plaatsvindt.
Licentienemer: de partij aan wie conform de Licentieovereenkomst een recht wordt verstrekt op Vertoning van FOX Sports.
Licentieovereenkomst : de “licentieovereenkomst Vertoning FOX Sports” tussen EMM en Licentienemer, waarvan de Licentievoorwaarden onlosmakelijk onderdeel uitmaken en waarin onder meer de Locatie, Licentieperiode en Licentievergoeding is opgenomen.
Licentieperiode: de periode dat het recht op de Vertoning aan Licentienemer wordt verleend, zoals vermeld in de Licentieovereenkomst.
Licentievoorwaarden: deze Licentievoorwaarden Vertoning FOX Sports.
Televisieprogramma(’s): filmwerken als bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 10 jo. artikel 45a lid 1 Auteurswet, die worden uitgezonden of per video on demand ter beschikking worden gesteld, via/binnen FOX Sports.
Vertoning: openbaarmaking in de zin van artikel 12 lid 1 sub 4 Auteurswet en/of Doorgifte in/binnen de Locatie.

2. Licentie

2.1 EMM verleent hierbij aan Licentienemer het niet-exclusieve recht om gedurende de Licentieperiode en op de Locatie de Vertoning van FOX Sports te verrichten.
2.2 EMM garandeert dat zij gerechtigd en bevoegd is het recht op Vertoning zoals neergelegd in de Licentieovereenkomst aan Licentienemer te verlenen.
2.3 De Licentieovereenkomst komt tot stand door acceptatie door EMM van de aanvraag door de Licentienemer, welke acceptatie door EMM schriftelijk zal worden bevestigd. Pas na acceptatie door EMM van de aanvraag door Licentienemer, is Licentienemer gerechtigd tot Vertoning van FOX Sports over te gaan.
2.4 Licentienemer dient zich op verzoek van EMM op een door EMM aan te geven wijze te identificeren, alsmede overige voor de beoordeling van de aanvraag door EMM benodigde gegevens te verstrekken, zoals bijvoorbeeld ten aanzien van het Kijkoppervlak.
2.5 Licentienemer erkent nadrukkelijk dat het voor het kunnen Vertonen van FOX Sports noodzakelijk is om naast de onderhavige Licentieovereenkomst tevens een regulier abonnement af te sluiten bij een distributeur van digitale televisie ten behoeve van de signaallevering. Licentienemer draagt zelf de verantwoordelijkheid en kosten voor het afsluiten van een dergelijk abonnement.3. Beperkingen licentie en merkgebruik

3.1 De onder 2.1 genoemde Licentie omvat nadrukkelijk niet het recht om FOX Sports te vertonen op plekken anders dat op de Locatie, zoals op pleinen en evenementenlocaties. De hiervoor bedoelde Evenementenlicentie is verkrijgbaar via foxsports.nl/zakelijk.

3.2 Licentienemer is niet gerechtigd om de Televisieprogramma’s te verveelvoudigen of anderszins te kopiëren of op te slaan, behoudens voor zover het een tijdelijke, voorbijgaande verveelvoudiging betreft, die een technisch noodzakelijk onderdeel uitmaakt van de voor de Vertoning vereiste technische handelingen.
3.3 De Televisieprogramma’s zullen door Licentienemer ongewijzigd en zonder aanvullingen of vervangingen ten opzichte van de oorspronkelijke Televisieprogramma’s worden vertoond.
3.4 Het is Licentienemer niet toegestaan de Televisieprogramma’s of verveelvoudigingen daarvan aan een derde ter beschikking te stellen door middel van verkoop, verhuur, uitlening, sublicentie of anderszins, ongeacht het doel.
3.5 Het is Licentienemer niet toegestaan om screenshots/stills van Televisieprogramma te maken en deze op enige manier (commercieel) te gebruiken en/of te exploiteren.
3.6 Licentienemer is gerechtigd om het beeld- en/of woordmerk “FOX Sports” te gebruiken in uitingen op Licentienemer’s website van de Locatie, in de Locatie en/of in advertenties ten aanzien van de Locatie, echter uitsluitend via speciaal daartoe door EMM in bruikleen gegeven merken, materialen en/of merchandise-artikelen en uitsluitend met het doel om aan te kondigen dat de Vertoning van FOX Sports op de Locatie plaatsvindt. Voorts mag het gebruik van deze merken, materialen en/of merchandise-artikelen alleen geschieden conform de richtlijnen van EMM, zoals door EMM aan Licentienemer ter beschikking gesteld. Licentienemer zal eventuele aanwijzingen van EMM op dit vlak opvolgen.
3.7 Schade door verlies of beschadiging van de onder artikel 3.6 genoemde merken, materialen en/of merchandise-artikelen die zijn ontstaan gedurende de bruikleenperiode komt voor rekening van Licentienemer. EMM is bevoegd de eventuele schade te verhalen op de Licentienemer.
3.8 Licentienemer is zelf verantwoordelijk voor de aanvraag, verkrijging en betaling van gemeentelijke vergunningen, toestemmingen en belastingen verband houdende met het gebruik van de onder artikel 3.6 genoemde merken, materialen en/of merchandise-artikelen. Licentienemer vrijwaart EMM voor eventuele aanspraken die hieruit voortvloeien.
3.9 Indien EMM bij de Vertoning de onder artikel 3.6 genoemde beeld- en/of woordmerken wenst openbaar te maken en hiervoor technische maatregelen dienen te worden getroffen op de Locatie, dan zal Licentienemer hiertoe zijn medewerking niet onthouden.

4. Licentievergoeding en betaling

4.1 Licentienemer is voor het door EMM verstrekte recht op Vertoning een vergoeding verschuldigd zoals opgenomen in de Licentieovereenkomst. De vergoeding is exclusief BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen. EMM is gerechtigd eenmalige aansluitkosten in rekening te brengen.
4.2 EMM is gerechtigd om de onder artikel 4.1 bedoelde vergoeding ieder jaar per 1 januari, aan te passen op basis van de “CBS Consumenten prijsindex alle huishoudens”. Indien de prijsindex in enig jaar negatief is, zal geen prijsaanpassing plaatsvinden.
4.3 EMM behoudt zich het recht voor om naast de jaarlijkse prijsindexering zoals genoemd in artikel 4.2, de onder artikel 4.1 bedoelde vergoeding, na Licentienemer daarvan minimaal vier weken voor de inwerkingtreding van de beoogde verhoging op de hoogte te hebben gesteld, één keer per jaar te verhogen. Licentienemer heeft in geval van een prijsverhoging gebaseerd op dit artikel 4.3 uitsluitend het recht om de Licentieovereenkomst – binnen de termijn van 4 weken zoals bedoeld in de vorige volzin - kosteloos tussentijds op te zeggen in de volgende gevallen:
a indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie (3) maanden na totstandkoming van de
Licentieovereenkomst in de zin van artikel 2.3;of
b indien de prijsverhoging hoger is dan 5%.
In het geval van een tussentijdse opzegging door de licentienemer in de zin van dit artikellid, komt de Licentieovereenkomst te eindigen na verloop van de hierboven genoemde termijn van 4 weken.
4.4 Tenzij Licentienemer aan EMM een machtiging tot automatische incasso heeft verstrekt op basis waarvan EMM betaling verkrijgt, dient betaling plaats te vinden binnen een termijn van 15 dagen na factuurdatum. Licentienemer zal de factuur telkens binnen genoemde termijn geheel voldoen, tenzij Licentienemer en EMM anders zijn overeengekomen in de Licentieovereenkomst. Indien Licentienemer een machtiging tot automatische incasso heeft verstrekt, draagt hij telkens zorg voor een toereikend saldo op de voor automatische incasso bestemde bank- of girorekening. Een machtiging tot automatische incasso kan slechts tegen het einde van een contractjaar worden ingetrokken.
4.5 Evenutele tussen EMM en licentienemer overeengekomen (tussentijdse) kortingen, wijzigingen in het Kijkoppervlak of wijziging in het betaalschema gaan telkens pas in met ingang van het daaropvolgende contractjaar.
4.6 Indien Licentienemer niet binnen de in artikel 4.4 bedoelde termijn heeft betaald dan wel indien de automatische incasso niet is geslaagd, is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. In dat geval wordt ofwel Licentienemer een nadere termijn voor betaling gesteld ofwel wederom getracht de automatische incasso te laten slagen.
4.7 Indien Licentienemer na het verstrijken van de in artikel 4.5 vermelde termijn niet heeft betaald dan wel de automatische incasso wederom niet is geslaagd, is EMM gerechtigd de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte in rekening te brengen, waaronder kosten voor de betalingsherinnering. Deze kosten bedragen in elk geval 15% van het te incasseren bedrag met een minimum van € 100,-. EMM is bovendien gerechtigd om rente vanaf de datum van verzuim in rekening te brengen. Het rentepercentage zal in dat geval gelijk zijn aan de wettelijke rente.
4.8 Elke Vertoning verricht zonder dat EMM volledige betaling van de vergoeding heeft ontvangen, wordt beschouwd als een openbaarmaking zonder toestemming en vormt een opzettelijke inbreuk op het auteursrecht. Ingevolge artikel 31 Auteurswet is opzettelijke inbreuk op het auteursrecht een misdrijf (maximale gevangenisstraf zes maanden; maximale boete € 45.000,-).
4.9 Bezwaren tegen in rekening gebrachte bedragen dienen voor de vervaldatum van de factuur of binnen 14 dagen na de incasso ervan aan EMM kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan het gefactureerde dan wel geïncasseerde bedrag als juist en erkend geldt. Betaling mag niet worden opgeschort van het gedeelte van het in rekening gebrachte bedrag waartegen geen bezwaar kenbaar wordt gemaakt.
4.10 Indien de Licentienemer bij herhaling bezwaren heeft ingediend tegen de door hem in rekening gebrachte bedragen en de bezwaren ongegrond zijn gebleken, kan EMM, wanneer wederom bezwaren worden ingediend, de te maken onderzoekskosten vooraf aan de Licentienemer in rekening brengen. EMM zal de Licentienemer meedelen dat zij van deze bevoegdheid gebruik zal maken alvorens een onderzoek wordt gestart.
4.11 Licentienemer heeft geen recht op teruggave van (een deel van) de Licentievergoeding in het geval FOX Sports, om welke reden dan ook, gedurende een periode niet of slecht vertoond kan worden.

4.12 Eventuele door Licentienemer bij het aangaan van of gedurende de duur van de Licentieovereenkomst verkregen premiums, zoals kortingsbonnen of televisieschermen, kunnen door EMM worden teruggevorderd indien en zodra de voorwaarde waaronder een dergelijke korting door EMM is verstrekt en/of de inhoud van deze Licentieovereenkomst door Licentienemer niet wordt nageleefd.

4.13 Eventuele door Licentienemer bij het aangaan van of gedurende de duur van de de Licentieovereenkomst verkregen kortingen komen te vervallen indien de voorwaarde waaronder een dergelijke korting door EMM is verstrekt en/of de inhoud van deze Licentieovereenkomst door Licentienemer niet wordt nageleefd.

5. Controle en overtreding

5.1 Licentienemer is uitsluitend gerechtigd tot Vertoning op de wijze zoals onder de Licentieovereenkomst is toegestaan.
5.2 EMM is gerechtigd op elk gewenst moment een controle uit te oefenen op het Kijkoppervlak en de naleving van de Licentieovereenkomst door Licentienemer. In dit kader is een daartoe door EMM gemachtigde gerechtigd zich op ieder moment toegang te verschaffen tot de Locatie en aldaar de uitvoering van de Licentieovereenkomst te controleren.
5.3 Bij niet-nakoming ofwel overtreding van het bepaalde in de artikelen 2, 3 en 5, verbeurt Licentienemer een direct opeisbare boete van EUR 2.000,- per overtreding. Dit is onverminderd enige andere rechten van EMM, waaronder het recht op schadevergoeding en recht tot opschorting van de dienstverlening over te gaan.

6. Verlenging en beëindiging Licentieovereenkomst

6.1 De Licentieovereenkomst wordt na afloop van de licentieperiode automatisch verlengd met iedere keer een periode van 1 jaar, tenzij Licentienemer uiterlijk 1 maand voor afloop van de licentieperiode of de daarop volgende contractjaren aan EMM via aangetekende brief of per email kenbaar maakt deze Licentieovereenkomst niet te willen verlengen. De Licentieovereenkomst kan – behoudens het bepaalde in artikel 11.1 - niet tussentijds worden opgezegd door Licentienemer, ook niet in de gevallen zoals hieronder in artikel 6.2 benoemd.
6.2 EMM is gerechtigd de Licentieovereenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk (tussentijds) te beëindigen, zonder dat nadere ingebrekestelling vereist is, in het geval dat:
(i) Licentienemer faillissement aanvraagt of failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of surseance van betaling wordt verleend;
(ii) De locatie wordt gesloten, Licentienemer wordt ontbonden, geliquideerd of anderszins haar onderneming staakt;
(iii) FOX Sports ophoudt te bestaan;
(iv) Licentienemer enige bepaling van de Licentieovereenkomst niet of niet geheel nakomt.
6.3 Op het moment dat de Licentieovereenkomst eindigt, op welke wijze dan ook, zal Licentienemer de Vertoning met onmiddellijke ingang staken en zullen alle onder de Licentieovereenkomst verleende rechten van rechtswege eindigen. Het gebruik van eventuele zich op dat moment nog bij Licentienemer in bezit zijnde materialen en merchandising-artikelen in de zin van artikel 3.6 en/of andere objecten van EMM zal onmiddellijk door Licentienemer worden gestaakt en, indien van toepassing en EMM hier om verzoekt, aan EMM worden teruggezonden. Een beëindiging door EMM op grond van artikel 6.2 onder (iv) laat onverlet de verplichting van Licentienemer tot betaling van de vergoeding zoals bedoeld in artikel 4.1 voor het gehele contractduur.

7. Overdracht en staken onderneming

7.1 Licentienemer is – behoudens het bepaalde in artikel 7.2 en verder - niet gerechtigd haar rechten en verplichtingen onder de Licentieovereenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen of in sublicentie te geven aan een derde of haar rechten te bezwaren zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van EMM.
7.2 Licentienemer dient zelf zorg te dragen voor een (gewenste) overdracht (en wijziging in tenaamstelling) van de Licentieovereenkomst aan een derde partij in geval van een overname/ verkoop van de Locatie door/aan een derde. Licentienemer zal EMM van de benodigde informatie en gegevens voorzien, teneinde een dergelijke overname van de Licentieovereenkomst door te kunnen voeren. Na acceptatie en doorvoering door EMM van genoemde overname, zal EMM de overname van de Licentieovereenkomst bevestigen, waarna de rechten en verplichtingen van Licentienemer zijn overgegaan op de overnemende/kopende derde. Licentienemer is tot die tijd gehouden de vergoedingen te betalen als bedoeld in artikel 4.1.
7.3 In het geval van een faillissement, surseance van betaling, ontbinding, liquidatie of anderszins staken van de onderneming, is Licentienemer zelf verantwoordelijk voor het niet verlengen van de Licentieovereenkomst overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.1, bij gebreke waarvan de Licentieovereenkomst blijft voortduren.

7.4 In het geval van een wijziging van Locatie met gewenst behoud van de Licentieovereenkomst, is Licentienemer zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van genoemde wijziging aan EMM. Eventuele door EMM gemaakte handhavingskosten die onnodig zijn gebleken als gevolg van een door Licentienemer niet (tijdig) doorgegeven Locatiewijziging kunnen door EMM op Licentienemer worden verhaald.

8. Vrijwaring

8.1 EMM vrijwaart Licentienemer voor aanspraken van derden, inhoudende dat een in overeenstemming met de Licentieovereenkomst verrichte Vertoning inbreuk maakt op het aan die derde toekomende auteursrecht op een Televisieprogramma. Het voorgaande geldt niet voor aanspraken van derden terzake van in een Televisieprogramma opgenomen muziekwerken. Toestemming voor het openbaar maken van muziekwerken dient te worden verkregen bij de relevante collectieve rechtenorganisaties.
8.2 Licentienemer vrijwaart EMM tegen aanspraken van derden die voortvloeien uit een door Licentienemer in strijd met de Licentieovereenkomst verrichte Vertoning.

9. Aansprakelijkheid
9.1 Behoudens opzet of grove schuld van EMM of haar bedrijfsleiding, is EMM slechts aansprakelijk voor vergoeding van directe schade of kosten, op welke grond dan ook, tot maximaal het bedrag van EUR 5.000 per gebeurtenis.
9.2 EMM zal in geen geval aansprakelijk zijn voor gevolgschade, waaronder onder meer wordt verstaan gederfde winst en geleden verliezen.

10. Persoonsgegevens

10.1 EMM verwerkt gegevens, waaronder persoons- en Locatiegegevens, van een Licentienemer bij de uitvoering van haar dienstverlening op grond van deze en eventuele andere overeenkomsten met EMM. EMM neemt hierbij de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet, in acht.
10.2 EMM kan de in het eerste lid bedoelde gegevens verwerken voor commerciële, ideële en charitatieve doeleinden, waaronder marktonderzoek, marketing- en verkoopactiviteiten, beoordeling van kredietwaardigheid en bestrijding van fraude, met inachtneming van de voor de desbetreffende verwerking geldende doeleinden en mogelijkheden tot verzet. EMM verkoopt haar producten en diensten ook via door haar geselecteerde partners. Voor het in dit artikellid genoemde doel kan EMM persoonsgegevens aan haar partners verstrekken.
10.3 Indien EMM in het kader van de uitvoering van de Licentieovereenkomst, zoals doch niet uitsluitend in het geval van de incasso van vorderingen op Licentienemer, gebruik maakt van derden zoals incassobureau’s, dan wel dergelijke vorderingen overdraagt aan zulke derden, is zij gerechtigd de haar bekende gegevens van de Licentienemer aan deze derden te verstrekken.
10.4 EMM is gerechtigd, al dan niet in samenwerking met de bij de uitvoering van de Licentieovereenkomst ingeschakelde derden, een bestand aan te leggen van Licentienemers (en hun gegevens) van wie de Licentieovereenkomst is beëindigd door EMM op grond van artikel 6. Dit bestand is bestemd om te worden gebruikt door EMM en deze derden, in het kader van de acceptatie van aanvragen voor Licentieovereenkomsten. Licentienemer kan bij de verantwoordelijke voor dit bestand informeren of hij is opgenomen in een dergelijk bestand en op welke wijze hij in dat geval is opgenomen. Indien Licentienemer bezwaar heeft tegen de wijze waarop hij is opgenomen, kan hij daartegen bezwaar maken.

11. Overige bepalingen

11.1 EMM is gerechtigd een beding in de Licentieovereenkomst, waaronder de Licentievoorwaarden, gedurende de Licentieperiode te wijzigen. De wijzigingen treden vier weken na de bekendmaking, of op een latere datum in de bekendmaking vermeld, in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Indien Licentienemer een wijziging niet wenst te accepteren, kan hij de Licentieovereenkomst schriftelijk beëindigen met ingang van de datum waarop de wijziging van kracht wordt. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door EMM te zijn ontvangen.
11.2 Het bepaalde in het vorige lid geldt uitsluitend in geval van een wezenlijke wijziging die in het nadeel van Licentienemer is en niet:
a indien de wijziging uitsluitend in het voordeel van de Licentienemer is;
b. indien de wijziging in redelijkheid geen gevolgen heeft voor de (rechts)positie van de Licentienemer;
c. indien Licentienemer de mogelijkheid wordt geboden de wijziging te weigeren;
d. indien de wijziging reeds bij het aangaan van de Licentieovereenkomst onherroepelijk is overeengekomen, zoals een periodieke aanpassing van de tarieven aan de inflatie of een verhoging van minder dan 5%;
e. indien de wijziging van overheidswege is voorgeschreven; of
f. in andere gevallen waarin dit op grond van de geldende wetgeving en/of rechtspraak niet is vereist.
11.3 De Licentieovereenkomst wordt beheerst door, en dient te worden uitgelegd in overeenstemming met, Nederlands recht.

11.4 Licentienemer, of enig aan haar gelieerde onderneming, bestuurder, werknemer, consultant of vertegenwoordiger, zal te allen tijde handelen in overeenstemming met alle relevante en toepasselijke wetgeving, regelingen, overheidsbesluiten, richtlijnen en gedragscodes betreffende omkoping en corruptie daartoe in ieder geval behorend; de Foreign Corrupt Practices Act, US Securities and Exchange Commission wetgeving en de OECD Cenvention wetgeving.

11.5 Licentienemer of enig aan haar gelieerde onderneming, bestuurder, werknemer, consultant of vertegenwoordiger zal zich onthouden van het direct of indirect toekennen van giften, voordelen, of enige andere gunsten bedoeld om schending van enige contractverplichting te bewerkstelligen.
11.6 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Licentieovereenkomst of met de Licentieovereenkomst verband houden, zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Bel me terug

Vul uw naam en telefoonnummer in en u wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Naam:
Telefoonnr: